Mes, Innovita Research (įmonės kodas: 300140717 , adresas: Laisvės pr. 125A, Vilnius, Lithuania, elektroninis paštas: info@innovitaclinic.com) ir susiję subjektai, rūpinamės Klientų privatumo ir asmens duomenų apsauga. Šiose Privatumo Nuostatose mes nustatome duomenų apsaugos standartus ir apibrėžiame kaip Innovita Research surenka, naudoja, prižiūri ir atskleidžia Kliento (Klientas) informaciją. Šios Privatumo Nuostatos taikomos interneto svetainei (Svetainė) ir visoms paslaugoms, kurias siūlo Innovita Research. Šių Privatumo Nuostatų tikslas yra numatyti pakankamas ir nuoseklias apsaugos priemones, kuriomis naudotųsi Innovita Research ir susiję subjektai, potencialių klientų asmens duomenų ir esamų klientų duomenų tvarkymui pagal Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento (Reglamentas (EU) 2016/679, 27 Balandis 2016, BDAR) reikalavimus ir kitus duomenų apsaugą reguliuojančius įstatymus.

Asmens duomenų surinkimas ir saugojimas

Mes galime rinkti asmenį identifikuojančius duomenis, įskaitant IP adresą ir kitus su interneto svetainių naršymu susijusius duomenis, kai Klientas:

 • Aplanko Svetainę.
 • Užpildo formą.
 • Užsisako naujienlaiškį.
 • Atlieka kitas veiklas, susijusias su Innovita Research paslaugomis.

Mes galime tvarkyti šiuos Kliento pateiktus asmens duomenis:

 • Vardą, Pavardę ir/arba Įmonės duomenis.
 • Asmens kodą.
 • Gimimo datą.
 • Elektroninio pašto adresą.
 • Telefono numerį.
 • Adresą.
 • Nuotraukas.
 • Medicininius įrašus.
 • Su sąskaita susijusius duomenis.
 • Komunikacijos įrašus.

Kliento asmens duomenų pateikimas Innovita Research bus laikomas Kliento leidimu tvarkyti tuos asmens duomenis vienu arba daugiau apibrėžtais tikslais, išvardintais šiose Privatumo Nuostatose. Prieš pateikiant duomenis, susijusius su kitais asmenimis, Innovita Research , būtina gauti šių asmenų sutikimą.

Mes saugosime Kliento asmens duomenis šios sutarties galiojimo laikotarpiu ir tol, kol reikalauja atitinkami įstatymai, arba tol, kol nebus atšauktas leidimas tiesioginei rinkodarai arba kitas leidimu pagrįstas duomenų tvarkymas.

Kuomet Klientas naudojasi Svetaine, mes galime surinkti tam tikrus nuasmenintus duomenis:

 • Naršyklės tipą.
 • Informaciją apie operacinę sistemą.
 • Jūsų geografinį regioną.
 • Kitus panašius duomenis.

Mes galime naudoti slapukus – specialius failus, kuriuos naršyklė gali saugoti Kliento kompiuteryje, kad išsaugotų tam tikrus duomenis nuo apsilankymo iki apsilankymo Svetainėje, kad pagerintų Svetainės naudotojo patirtį. Klientas gali išjungti slapukų naudojimą Kliento naršyklėje, tačiau kai kurios Svetainės dalys gali tinkamai nefunkcionuoti.

Naudojame „Hotjar”, kad geriau suprastume savo naudotojų poreikius ir optimizuotume šią paslaugą bei patirtį. „Hotjar” yra technologinė paslauga, padedanti mums geriau suprasti mūsų naudotojų patirtį (pvz., kiek laiko jie praleidžia kokiuose puslapiuose, kokias nuorodas pasirenka spausti, kas naudotojams patinka ir nepatinka ir t. t.), o tai leidžia mums kurti ir palaikyti mūsų paslaugą atsižvelgiant į naudotojų atsiliepimus. „Hotjar” naudoja slapukus ir kitas technologijas, kad rinktų duomenis apie mūsų naudotojų elgesį ir jų įrenginius. Tai apima įrenginio IP adresą (apdorojamas sesijos metu ir saugomas deidentifikuota forma), įrenginio ekrano dydį, įrenginio tipą (unikalius įrenginio identifikatorius), naršyklės informaciją, geografinę vietą (tik šalies) ir pageidaujamą kalbą, kuria rodoma mūsų svetainė. Šią informaciją „Hotjar” mūsų vardu saugo pseudoniminiame naudotojo profilyje. Sutartimi „Hotjar” draudžiama parduoti bet kokius mūsų vardu surinktus duomenis.

Mes nerinksime jokių kitų asmens duomenų apie Jus iš kitų šaltinių. Tuo atveju, jei Jūs manote, kad mes turime daugiau Jūsų asmens duomenų, nei Jūs suteikėte, Jūs galite susisiekti su mumis info@innovitaclinic.com ir paprašyti, kad suteiktume Jums visus Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes turime, ir paprašyti, kad jie būtų ištrinti. Tokiu atveju Jūs turėsite įrodyti savo tapatybę.

Asmens duomenų naudojimas

Mes galime naudoti Kliento asmens duomenis:

 • Kliento pageidaujamų paslaugų suteikimui.
 • Kliento medicininių įrašų tvarkymui.
 • Aptarnavimui ir aptarnavimo kokybės tobulinimui.
 • Mūsų paslaugų tobulinimui.
 • Periodinių reklaminių elektroninių laiškų, naujienlaiškių išsiuntimui, bei kitiems tikslams, kurie gali būti naudingi Klientui.

Mes galime naudoti Kliento elektroninio pašto adresą siųsti Klientui informaciją, naujausias žinias, atsakymus į užklausas, klausimus, reklaminę medžiagą ir kt. Jeigu Klientas prenumeravo elektroninį naujienlaiškį, Klientas gali gauti įmonės naujienas, naujausias žinias apie susijusius produktus arba paslaugas, pasiūlymus ir kt. Klientas gali pasirinkti atsisakyti Svetainės naujienlaiškio prenumeratos bet kuriuo metu, naudodamas detalias instrukcijas, pateiktas kiekviename elektroniniame naujienlaiškyje, arba susisiekdamas su mumis šiuo elektroninio pašto adresu info@innovitaclinic.com.

Asmens duomenų apsauga

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume įvairias technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume Kliento asmens duomenis, kol Klientas naudoja Innovita Research paslaugas. Mes esame įsipareigoję imtis atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotume asmens duomenis nuo neleistinos prieigos, neteisėto tvarkymo, atsitiktinio praradimo arba sugadinimo ir neleistino sunaikinimo. Tačiau nėra visiškai saugių būdų skaitmeninių duomenų perdavimui, tvarkymui ir laikymui, todėl mes negalime garantuoti, kad duomenys niekada nebus netinkamai panaudoti. Klientas taip pat privalo užtikrinti atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų duomenų apsaugą ir tinkamų duomenų apsaugos įstatymų laikymąsi iš savo pusės.

Kad pasinaudotų teise būti pamirštas, Klientas privalo susisiekti su mumis su prašymu ištrinti jo arba jos asmens duomenis iš mūsų serverių. Esant tokiam prašymui, mes ištrinsime visus asmens duomenis, kuriuos Klientas yra mums suteikęs.

Klientas, turintis bet kokių klausimų arba nusiskundimų dėl Kliento asmens duomenų tvarkymo, gali susisiekti su mūsų Duomenų Apsaugos Pareigūnu elektroniniu paštu info@innovitaclinic.com.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Mes gerbiame kiekvieno Kliento privatumo teises ir interesus. Innovita Research ir susiję subjektai tvirtai laikysis šių principų, kai tvarkys asmens duomenis:

 • Asmens duomenys bus tvarkomi įstatymų nustatyta tvarka, sąžiningai ir skaidriu būdu, atsižvelgiant į duomenų subjektą.
 • Asmens duomenys bus renkami apibrėžtais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir bus tvarkomi pagal tuos tikslus.
 • Asmens duomenys bus renkami tik tuomet, jeigu tai bus būtina siekiant suteikti pageidaujamas paslaugas.
 • Asmens duomenys bus tikslūs ir, kur būtina, atnaujinami.
 • Asmens duomenys bus tvarkomi būdu, kuris užtikrina atitinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugojimą nuo neleistino ir neteisėto tvarkymo ir nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo arba sugadinimo, naudojant atitinkamas technines ir organizacines priemones.

Kliento teisės

Bet kuris klientas gali paklausti apie jo arba jos asmens duomenų, laikomų arba tvarkomų Innovita Research ir susijusių subjektų, pobūdį. Visi tokie prieigos prašymai gali būti atliekami susisiekiant su mumis elektroniniu paštu info@innovitaclinic.com.

Jei bet kurie asmens duomenys yra netikslūs arba nepilni, Klientas gali prašyti ištaisyti duomenis. Tai yra Kliento atsakomybė suteikti mums tikslius asmens duomenis apie jį arba ją ir informuoti apie bet kokius pasikeitimus.

Jeigu Klientas parodo, kad tikslas, dėl kurio duomenys yra tvarkomi, nebėra teisėtas arba tinkamas, duomenys bus ištrinti, nebent įstatymai reikalauja kitaip.

Jeigu Kliento asmens duomenų tvarkymas dėl tam tikro tikslo yra pagrįstas jo/jos sutikimu, tada Klientas turi teisę atšaukti jo/jos sutikimą tokiam tvarkymui bet kuriuo metu ir mes nedelsiant sustabdysime jo/jos asmens duomenų tvarkymą dėl to tikslo. Klientas turi teisę paprašyti ir gauti mūsų tvarkomus jo/jos asmens duomenis kompiuteriu nuskaitomu formatu.

Mes nemokamai atsakysime į Klientų užklausas dėl jų asmens duomenų tvarkymo be pernelyg didelio uždelsimo, vėliausiai per vieną mėnesį. Mes galime atmesti tokias užklausas, jeigu jos bus laikomos nepagrįstomis arba perdėtomis, tokiu atveju mes pateiksime atmetimo argumentus.

Dalijimasis asmenine informacija

Mes niekam neatskleidžiame Kliento asmeninės informacijos išskyrus, jeigu mes manome, kad tai yra būtina laikantis įstatymų, vykdyti mūsų įsipareigojimus arba apsaugoti mūsų arba kitų įstatymines teises. Tai neapima patikimų trečiųjų šalių, kurios padeda mums valdyti mūsų verslą ir paslaugas tol, kol jos sutinka laikyti Klientų asmens duomenis konfidencialiais. Mes reikalausime išorinių trečiosios šalies tiekėjų laikytis Privatumo Nuostatų standartų arba garantuoti bent tokio pačio lygio apsaugą kaip mūsų, kuomet tvarkomi asmens duomenys. Tokios trečiosios šalys turės prieigą prie tam tikrų asmens duomenų, išimtinai dėl tikslo atlikti paslaugas, apibrėžtas sutartyje. Jeigu mes nuspręsime, kad tiekėjas nesilaiko šių įsipareigojimų, mes nedelsiant imsimės atitinkamų veiksmų. Nuasmenintais duomenimis gali būti dalijamasi su trečiosiomis šalimis dėl rinkodaros ir kitų tikslų.

Papildomai asmens duomenų perdavimas gali būti atliekamas tiktai, jeigu taikomi teisėti reikalavimai yra įvykdyti ir tol, kol priimantis subjektas užtikrina BDAR laikymąsi dėl perdavimo ir bet kokio vėlesnio tvarkymo. Bet koks asmens duomenų perdavimas trečiųjų šalių duomenų gavėjams, esantiems už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, arba tarptautinėms organizacijoms bus atliekamas griežtai pagal pritaikomus BDAR reikalavimus ir pagrįstas arba standartiniais sutarties punktais, patvirtintais Europos Komisijos arba kitų kompetentingų institucijų, arba kitomis priemonėmis/susitarimais/leidimais, kurie įgalioja tokį perdavimą.

Mes galime atskleisti tam tikrus asmens duomenis, atsakydami į teisėtas teisinių institucijų užklausas arba siekdami apsaugoti savo įstatymines teises arba kritiškoje padėtyje, kai asmens sveikatai arba saugumui kyla pavojus.

Tiesioginė rinkodara

Mes galime naudoti asmens kontaktinę informaciją, kad pasiūlytume savo produktus ir paslaugas be jo arba jos ankstesnio sutikimo tiesioginei rinkodarai, jeigu jis arba ji yra mūsų dabartinis arba buvęs klientas. Kitais atvejais mes nenaudosime asmens privačių duomenų, kad pasiūlytume jam arba jai mūsų produktus ir paslaugas, nebent asmuo anksčiau suteikė tam sutikimą. Mes užtikrinsime, kad bet kuris asmuo galėtų lengvai atsisakyti tokios rinkodaros komunikacijos gavimo.

Interneto rinkodara ir lankytojų analizė

Svetainė naudoja Google, Inc. (Google) teikiamas interneto analizės paslaugas. Šios paslaugos naudoja slapukus, kurie yra tekstiniai failai, saugomi Kliento kompiuteryje, kad padėtų svetainei analizuoti, kaip vartotojas naudoja svetainę. Slapuko sukurta informacija apie Klientų naudojimąsi svetaine (įskaitant Klientų IP adresą) bus perduota Google ir saugoma jos serveriuose. Google naudos šią informaciją su tikslu įvertinti Klientų naudojimąsi svetaine, sudaryti ataskaitas svetainės operatoriams apie svetainės aktyvumą ir suteikti kitas paslaugas, susijusias su svetainės aktyvumu ir interneto naudojimu. Google taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, kai įstatymas reikalauja taip padaryti arba kai tokios trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu. Google nesusies Klientų IP adreso su jokiais kitais Google laikomais duomenimis. Klientas gali atsisakyti naudoti slapukus, pasirinkdamas atitinkamus nustatymus Kliento naršyklėje, tačiau prašome atkreipti dėmesį, kad jeigu Klientas atliks tai, Klientas gali nebegalėti naudotis visomis šios svetainės funkcinėmis galimybėmis. Naudodamas šią svetainę, Klientas sutinka, kad Google tvarkys duomenis apie Klientą būdu ir tikslais, išdėstytais aukščiau.

Šių privatumo nuostatų pasikeitimai

Mes pasiliekame teisę pakeisti Privatumo Nuostatas, pavyzdžiui, tam, kad suderintume su įstatymų, reguliavimų, Innovita Research praktikų ir procedūrų, arba reikalavimų, nustatytų duomenų apsaugos institucijų, pokyčiais.

Jeigu mes nuspręsime pakeisti šias privatumo nuostatas, mes atnaujinsime šį puslapį kartu su pakeitimo data žemiau. Mes skatiname Klientą reguliariai tikrinti šių Privatumo Nuostatų atnaujinimus. Jūs suprantate ir sutinkate, kad tai yra Jūsų atsakomybė reguliariai tikrinti šias Privatumo Nuostatas tam, kad būtumėte informuoti apie bet kokius pasikeitimus.

Privatumo Nuostatos ir asmens duomenų tvarkymas Innovita Research yra suderintas su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymais.

Šios Privatumo Nuostatos buvo paskutinį kartą atnaujintos October 31, 2019.

Kliento sutikimas su šiomis sąlygomis

Naudodami mūsų paslaugomas, Jūs sutinkate su šiomis Privatumo Nuostatomis. Jeigu naudojate mūsų paslaugas po šių Privatumo Nuostatų pakeitimo tai reiškia, kad Jūs sutinkate su pasikeitusiomis sąlygomis. Nesinaudokite mūsų paslaugomis, jeigu Jūs nesutinkate su šiomis Privatumo Nuostatomis.

Kontaktai

Susisiekite su mumis naudodami elektroninį paštą info@innovitaclinic.com.